Our athletes
Acacio Porta Nova
(FPO 1557)
Afonso Costa
Afonso Ferreira
Alexandre Alvarez
(FPO 2531)
Ana Carreira
(FPO 1556)
Ana Casaca
(FPO 5696)
Ana Filipa Silva
(FPO 3445)
Ana Nunes
(FPO 5811)
Ana Paula Cosme
(FPO 3709)
Ana Porta Nova
(FPO 1554)
André Ribeirete
(FPO 2062)
António Aires
(FPO 1873)
António Costa
(FPO 3500)
António Cruz Rodrigues
(FPO 2951)
António Pedro Rodrigues
(FPO 2945)
Arménio Mendes
(FPO 2533)
Ataíde Rosa
(FPO 2409)
Avelina Alvarez
(FPO 2645)
Beatriz Moreira
(FPO 4515)
Bjorn Kvick
(FPO 6820)
Bárbara Lopes
(FPO 6504)
Carlos Baltasar
(FPO 4627)
Carlos Coelho
(FPO 1907)
Carlos Gameiro
(FPO 6891)
Catarina Fernandes
(FPO 6683)
Dinis Fernandes
(FPO 6654)
Diogo Barradas
(FPO 3553)
Duarte Lopes
(FPO 1285)
Dulce Lopes
(FPO 2219)
Eduardo Gonçalves
(FPO 4242)
Fatima Emauz
(FPO 6479)
Fernanda Moedas
(FPO 2491)
Fernando Miranda
(FPO 3277)
Fernando Moreira
(FPO 3710)
Gonçalo Antunes
(FPO 6665)
Gonçalo Marques
(FPO 5493)
Gonçalo Oliveira
(FPO 6780)
Hugo Velhinho
Jacinto Gonçalves
Joana Santos
(FPO 5616)
Joana Vitorino
(FPO 2532)
Jorge Bastos
(FPO 3422)
Jorge Valente
(FPO 4803)
José Domingos
(FPO 2588)
José Fontoura
(FPO 1218)
José Henriques
(FPO 6649)
José Pires
(FPO 4383)
José Sousa
João Dias
(FPO 4708)
João Oliveira
João Pereira
(FPO 6679)
João Valente
(FPO 2044)
Julia Mendes
Juliana Dias
(FPO 5905)
Justina Rodrigues
Kátia Almeida
(FPO 1005)
Leonor Ferreira
Luis Pinto
(FPO 6490)
Luís Dias
(FPO 1657)
Luís Gonçalves
(FPO 4241)
Luís Jacinto
(FPO 5692)
Luís Mendes
Luís Patricio
(FPO 4537)
Luís Santos
(FPO 2076)
Mafalda Moreira
(FPO 5657)
Manuel Antunes
(FPO 3844)
Manuel Relvas
(FPO 3590)
Maria do Céu Gonçalves
Maria José Almeida
(FPO 6805)
Maria José Costa
Mariana Moreira
(FPO 3156)
Marta Lobo
Matilde Ribeiro
(FPO 6447)
Matilde Rosa
Michael Memeteau
(FPO 3431)
Miguel Barradas
(FPO 2214)
Miguel Dias
(FPO 5904)
Miguel Noras
Mónica Cardoso
(FPO 6806)
Nuno Ferreira
(FPO 1872)
Patrícia Silva
Paulo Afonso
(FPO 3112)
Paulo Faustino
(FPO 2871)
Pedro Costa
(FPO 6884)
Raquel Henriques
(FPO 5659)
Ricardo Ribeirete
(FPO 6055)
Ricardo Silva
Rita Rebelo
(FPO 5492)
Rodrigo Carrera
(FPO 6687)
Rui Oliveira
(FPO 6786)
Rute Ferreira
(FPO 6599)
Susana Figueiredo
(FPO 3421)
Sónia Ravasqueira
(FPO 6894)
Tiago Aires
(FPO 1874)
Tiago Lopes
(FPO 6197)
Tiago Oliveira
(FPO 6623)
Tiago Pereira
(FPO 6808)
Tiago Santos
(FPO 5617)
Tânia Agostinho
(FPO 6680)
Vanessa Jorge
(FPO 4954)
Vera Alvarez
(FPO 3237)
Vicente Gonçalves
(FPO 6363)
Vladimiro Sá
(FPO 5350)
Vítor Rodrigues
(FPO 1905)